КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ КАТО СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС?

За да предложим на своите клиенти пълна и висококачествена услуга, „RETRADE” работи с квалифицираните специалисти от адвокатска кантора „Пеев & Партньори“, които съдействат с широк спектър от услуги:

Вещно право и недвижими имоти:

– Консултации и юридически съвети по сделки с недвижими имоти и движими вещи;
– Цялостно проучване на вещноправния статут на имот, включително за вписани тежести (ипотеки, възбрани, права на трети лица и др.);
– Изготвяне на подробен анализ и правни становища за клиента, относно правото на собственост;
– Изготвяне на необходимите документи по сделки с недвижими имоти (гаранционни, предварителни договори, анексиране на споразумения, пълномощни, нотариални актове, учредяване на ипотеки, за продажба и строителство, наемни договори и др.);
– Съдействие и представителство при провеждане на преговори, включително при изповядване на сделките пред нотариус, извършване на справки в държавни органи и органи на местната администрация;
– При необходимост от учредяване на ограничени вещни права (ползване, надстрояване, пристрояване, преминаване);
– Оказване на съдействие за получаване на строителни книжа и разрешения, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване и др.
– Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти (спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права, обезщетения за причинени имуществени, неимуществени вреди и др.), както и извънсъдебно уреждане на спорове.

Публични продани, изпълнително производство и събиране на вземания:

– Правно съдействие при закупуване на имущество от публични продани и явни търгове;
– Цялостен анализ и оценка на правните възможности и перспективи по изпълнителни дела;
– Образуване и водене на изпълнителни дела, избор на подходящи изпълнителни способи спрямо длъжници (възбраняване, опис, изнасяне на публична продан на недвижими имоти, запориране на движимо имущество, банкови сметки, вземания от трети лица, акции в търговски дружества, опис и явен търг на движими вещи);
– Изготвяне на жалби и становища;
– Представителство, консултации и правни съвети при изпълнение срещу имуществото на задължени лица по изпълнителни дела.